รายละเอียดหลักสูตร WINSpeed-Cor Accounting Software Solution

เป็นโปรแกรมบริหารจัดการงานด้านบัญชี สำหรับองค์กรขนาดกลางและใหญ่ ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถรองรับงานที่หลากหลายของฝ่ายบัญชี รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้า เมื่อบันทึกรายการขายสินค้า ระบบจะทำการเก็บข้อมูลการขายเข้าสู่ระบบ และส่งผลให้ ลดยอดสต็อก,บันทึกรับรู้รายได้จากการขายและตั้งลูกหนี้,เพิ่มรายการในการ์ดลูกหนี้ (กรณีขายเชื่อ), บันทึกรายงานภาษีขาย ให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษี จากโปรแกรมได้ มีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ, วันนัดรับชำระ เพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล รองรับการกำหนดราคาโปรโมชั่นตามช่วงเวลาต่างๆของสินค้าหรือลูกค้า และเมื่อบันทึกรายการซื้อสินค้า จะส่งผลให้ เพิ่มยอดสต็อก,บันทึกรับรู้การซื้อและตั้งเจ้าหนี้,เพิ่มรายการในการ์ดเจ้าหนี้ (กรณีซื้อเชื่อ),บันทึกรายงานภาษีซื้อ ให้อัตโนมัติสามารถสั่งพิมพ์เช็คและฟอร์มต่างๆจากระบบได้ พร้อมมีปฏิทินกำหนดวันจ่ายเงินรองรับอีกด้วย ระบบสินค้าคงคลังควบคุมสินค้าได้ทั้งแบบ Lot , Serial, Lot & Serial หรือ Lot & Expire ในกรณีเป็นสินค้ามีอายุ เช่น อาหาร หรือ ยา เป็นต้น ในเรื่องการคำนวณต้นทุนโปรแกรมสามารถเลือกใช้ ได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น FIFO , Average, Specific Lot, Standard Cost นอกจากนี้ยังมีระบบ Warehouse Management ซึ่งแยกจากออกจากระบบ Inventory Control เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมด ทำให้เกิดความรัดกุมในการบริหารงานคงคลังมากขึ้น ตลอดจนสามารถทำรายงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระบบ มีข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ เช่น รายงานเกี่ยวกับด้านการซื้อ-ขาย, รายงาน

ตารางการอบรม

...::: Course Reserve Online : หลักสูตร :::...
ตารางอบรมโปรแกรม WINSpeed
Day - Time 09.00 - 10.30 10.45 - 12.00     13.00 - 14.30 14.45 - 16.00
1. Overview Program
Enterprise Manager
General Setup
Enterprise Manager
AR Setup, AP Setup,
CQ Setup
Enterprise Manager
GL Setup, MC Setup
Enterprise Manager
MC Setup, PC Setup,
SO Setup, Tax Setup
2. Enterprise Manager
IC Setup
Enterprise Manager
WH Setup
Purchase Order Account Payable
3. Sale Order Account Receivable Petty cash ,Advance system,
Cheque and Bank
General Ledger &
Value Added Tax
4. Inventory Control Warehouse Management Set form Back up & user and password

ตารางวันอบรม

ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
25-28/ก.พ./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 3
18-21/มี.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 1
22-25/เม.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 11
27-30/พ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
17-20/มิ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
22-25/ก.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
19-22/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
23-26/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
28-31/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
25-28/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
23-26/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
หมายเหตุ :
1.เนื่องจากทางบริษัทไม่สะดวก ในเรื่องของสถานที่จอดรถ จึงขอแนะนำการเดินทางมาอบรมโดยรถประจำทาง สายรถประจำทางที่ผ่านได้แก่ สาย 22,60, 71,93, 95,126, 137,168, 501, 512, 520,550,171,92, 207,95,109,113,58,99 กรณีลูกค้าไม่สะดวกโดยสารรถประจำทาง ให้จอดรถที่เดอะมอลล์รามคำแหง หรือเดอะมอลล์บางกะปิ แล้วต่อรถโดยสารประจำทางมายังบริษัท
2.กรุณาแต่งกายสุภาพ (งดกางเกงขาสั้น)
3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 739 5900