รายละเอียดหลักสูตร WINSpeed-Small Accounting Software Solution

เป็นโปรแกรมบริหารจัดการงานด้านบัญชี สำหรับองค์กรขนาดกลางและใหญ่ ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถรองรับงานที่หลากหลายของฝ่ายบัญชี รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้า เมื่อบันทึกรายการขายสินค้า ระบบจะทำการเก็บข้อมูลการขายเข้าสู่ระบบ และส่งผลให้ ลดยอดสต็อก,บันทึกรับรู้รายได้จากการขายและตั้งลูกหนี้,เพิ่มรายการในการ์ดลูกหนี้ (กรณีขายเชื่อ), บันทึกรายงานภาษีขาย ให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษี จากโปรแกรมได้ มีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ, วันนัดรับชำระ เพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล รองรับการกำหนดราคาโปรโมชั่นตามช่วงเวลาต่างๆของสินค้าหรือลูกค้า และเมื่อบันทึกรายการซื้อสินค้า จะส่งผลให้ เพิ่มยอดสต็อก,บันทึกรับรู้การซื้อและตั้งเจ้าหนี้,เพิ่มรายการในการ์ดเจ้าหนี้ (กรณีซื้อเชื่อ),บันทึกรายงานภาษีซื้อ ให้อัตโนมัติสามารถสั่งพิมพ์เช็คและฟอร์มต่างๆจากระบบได้ พร้อมมีปฏิทินกำหนดวันจ่ายเงินรองรับอีกด้วย ระบบสินค้าคงคลังควบคุมสินค้าได้ทั้งแบบ Lot , Serial, Lot & Serial หรือ Lot & Expire ในกรณีเป็นสินค้ามีอายุ เช่น อาหาร หรือ ยา เป็นต้น ในเรื่องการคำนวณต้นทุนโปรแกรมสามารถเลือกใช้ ได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น FIFO , Average, Specific Lot, Standard Cost นอกจากนี้ยังมีระบบ Warehouse Management ซึ่งแยกจากออกจากระบบ Inventory Control เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมด ทำให้เกิดความรัดกุมในการบริหารงานคงคลังมากขึ้น ตลอดจนสามารถทำรายงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระบบ มีข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ เช่น รายงานเกี่ยวกับด้านการซื้อ-ขาย, รายงาน Stock Card, รายงานยอดสินค้าคงเหลือ, รายงานเกี่ยวกับการรับ-จ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงบการเงินจากระบบได้ สามารถทำงานต่างสาขา รองรับงานแบบเรียลไทม์ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในส่วนของการอนุมัติเอกสาร กำหนดว่าใครมีสิทธิ์ในการอนุมัติระบบใดบ้าง มีฟังก์ชั่น Approve Center ช่วยในการรวบรวมเอกสารที่รอให้คุณอนุมัติทั้งหมด ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปอนุมัติในแต่ละระบบ เกิดความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น และการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานในเมนูต่างๆ โดยกำหนดสิทธิ์ได้ถึงระดับฟังก์ชั่น เช่น สามารถดูข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถลบหรือปริ้นข้อมูลได้ เป็นต้น หากต้องการตรวจสอบ (Audit) ข้อมูลการทำงาน โปรแกรมมีเมนู Audit Trail Report เก็บประวัติการ Login, การลบเอกสาร, การเพิ่ม, การแก้ไข และการปริ้นเอกสาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

ตารางการอบรม

...::: Course Reserve Online : หลักสูตร :::...
ตารางอบรมโปรแกรม WINSpeed
Day - Time 09.00 - 10.30 10.45 - 12.00   13.00 - 14.30 14.45 - 16.00
1. Overview Program
& Enterprise Manager
Enterprise Manager Enterprise Manager Enterprise Manager
2. Purchase Order Account Payable Sale Order 
& Account Receivable
Pretty cash & Advance system
3. Cheque and Bank
& General Ledger
Set form Inventory control  
Warehouse & Value Added Tax
Back up & user and password

ตารางวันอบรม

ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
29-31/ต.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 0
19-21/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 5
17-19/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9
21-24/ม.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
25-28/ก.พ./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
18-21/มี.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
22-25/เม.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
27-30/พ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
17-20/มิ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
22-25/ก.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
19-22/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
23-26/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
28-31/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
25-28/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
23-26/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
หมายเหตุ :
1.เนื่องจากทางบริษัทไม่สะดวก ในเรื่องของสถานที่จอดรถ จึงขอแนะนำการเดินทางมาอบรมโดยรถประจำทาง สายรถประจำทางที่ผ่านได้แก่ สาย 22,60, 71,93, 95,126, 137,168, 501, 512, 520,550,171,92, 207,95,109,113,58,99 กรณีลูกค้าไม่สะดวกโดยสารรถประจำทาง ให้จอดรถที่เดอะมอลล์รามคำแหง หรือเดอะมอลล์บางกะปิ แล้วต่อรถโดยสารประจำทางมายังบริษัท
2.กรุณาแต่งกายสุภาพ (งดกางเกงขาสั้น)
3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 739 5900