รายละเอียดหลักสูตร Financial Management

เป็นระบบสำหรับเรียกดูรายงาน Forecast ต่างๆ เพื่อใช้ในการประมาณการซื้อ-ขาย, รับ-จ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้ในกรณีที่ต้องการสร้างงบการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบต้นทุนการผลิต หรืองบเปรียบเทียบต่างๆ ตามความต้องการของบริษัท

ตารางการอบรม

...::: Course Reserve Online : หลักสูตร :::...
ตารางอบรมโปรแกรม Financial Management
Day/Time 09.00 – 11.00 11.15 – 12.00
1. Overview Program & Financial Management Work Shop

ตารางวันอบรม

ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
05/เม.ย/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 24
10/พ.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
07/มิ.ย/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
05/ก.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
09/ส.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
06/ก.ย/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
11/ต.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
08/พ.ย/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
12/ธ.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
หมายเหตุ :
1.เนื่องจากทางบริษัทไม่สะดวก ในเรื่องของสถานที่จอดรถ จึงขอแนะนำการเดินทางมาอบรมโดยรถประจำทาง สายรถประจำทางที่ผ่านได้แก่ สาย 22,60, 71,93, 95,126, 137,168, 501, 512, 520,550,171,92, 207,95,109,113,58,99 กรณีลูกค้าไม่สะดวกโดยสารรถประจำทาง ให้จอดรถที่เดอะมอลล์รามคำแหง หรือเดอะมอลล์บางกะปิ แล้วต่อรถโดยสารประจำทางมายังบริษัท
2.กรุณาแต่งกายสุภาพ (งดกางเกงขาสั้น)
3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 739 5900