Job Control

ระบบบริหารต้นทุนการผลิต
ในปัจจุบันการบริหารและจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างเสริมศักยภาพขององค์กรดังนั้นการนำเทคโนโลยี่สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดระบบการทำงานก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยนำเทคโนโลยี่ของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารงานและควบคุมการทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อความสะดวกในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
ยังไม่กำหนดตารางการอบรม

แผนที่การเดินทาง

หมายเหตุ :
เนื่องจากถนนลาดพร้าว ศรีนครินทร์ และรามคำแหงมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก แนะนำให้ลูกค้าเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 1 ชม.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 739 5900