รายละเอียดหลักสูตร Human Resource Management Intelligence

ปัจจุบันบทบาทของ HR ถือเป็นบทบาทที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร เพราะต้องทำงานมุ่งกลยุทธ์พร้อมกับการมุ่งถึงการได้มาซึ่งการจัดให้ระบบ การทำงานประจำวันที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพทันสมัย และยังสามารถใช้ระบบการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ได้มากขึ้นดังนั้นในการจัดวางระบบงานโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการทำงาน จึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เพื่อตอบสนองกับความต้องการในการทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้บริษัท จึงได้พัฒนาโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน ขึ้นมาเพื่อให้ User Friendly กับระบบการทำงานต่างๆ สามารถรองรับเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละระบบได้มากยิ่งขึ้นตลอดจนระบบการประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเหนือความคาดหมายโดยทั้งนี้มีการยกระดับ การใช้เทคนิคความรู้ทักษะความสามารถของวิชาชีพสูงขึ้นเป็นลำดับ HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน มีการแบ่งการทำงานตามความต้องการของลูกค้าหากลูกค้ามีความจำเป็นในการใช้งานในบางอย่างหรือไม่ได้ทำงานใน Module บางตัวท่านยังสามารถที่จะลด Cost ในการใช้โปรแกรมได้ HRMI ถือเป็นโปรแกรมเงินเดือนที่น่าทึ่งอีกโปรแกรมนึงเลยทีเดียว Prosoft HRMI ประกอบด้วยระบบหลัก ดังนี้ - Organization ระบบที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กร - Personnel ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน - Time Attendance ระบบที่ใช้ในการบริหารควบคุมเวลาในการทำงานของพนักงาน - Payroll ระบบที่ใช้ในการคำนวณการจ่ายเงินเดือน และค่าแรงของพนักงาน - Approve Center ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติต่างๆ - Setup ระบบที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลทั่วๆไปของบริษัท - Security ระบบความปลอดภัยของโปรแกรมที่สามารถกำหนดผู้เข้าใช้ระบบ เพื่อป้องกันการใช้ โปรแกรมจากผู้ไม่มีสิทธิ์ - Management Information (Dashboard&MIS) ระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลกับสรุปผลให้ อยู่ในรูปแบบของรายงานหรือกราฟต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้พิจารณาในการจัดทำงบประมาณ หรือวางแผนต่างๆ - Training ระบบการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอก สามารถสร้างหลักสูตรการอบรมได้หลากหลาย รูปแบบ - Welfare ระบบสวัสดิการของพนักงาน โดยสามารถสร้างรูปแบบสวัสดิการได้เองตามแต่ละองค์กร - Recruitment ระบบที่ช่วยในการคัดสรรพนักงาน ให้แต่ละองค์กรสามารถหาพนักงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการทำงานในแต่ละหน่วยงาน - Alert Management ระบบการแจ้งเตือน (Alert) ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ ทำให้ฝ่ายบุคคล, ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

ตารางการอบรม

...::: Course Reserve Online : หลักสูตร :::...
Training Prosoft HRMI Course
Day - Time 09.00 - 12.00   13.00 - 16.00
1. Setup & Organization Personnel
2. Time Attendance Payroll & Work Shop
3. Approve Center & Admin Training
4. Welfare & Loan Recruitment
5. ESS & Security Backup & Restore Database

ตารางวันอบรม

ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
22-26/เม.ษ./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 19
6-10/พ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 24
3-7/มิ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
8-12/ก.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
5-9/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
9-13/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
7-11/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
4-8/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
9-13/ธ.ค./256
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
หมายเหตุ :
1.เนื่องจากทางบริษัทไม่สะดวก ในเรื่องของสถานที่จอดรถ จึงขอแนะนำการเดินทางมาอบรมโดยรถประจำทาง สายรถประจำทางที่ผ่านได้แก่ สาย 22,60, 71,93, 95,126, 137,168, 501, 512, 520,550,171,92, 207,95,109,113,58,99 กรณีลูกค้าไม่สะดวกโดยสารรถประจำทาง ให้จอดรถที่เดอะมอลล์รามคำแหง หรือเดอะมอลล์บางกะปิ แล้วต่อรถโดยสารประจำทางมายังบริษัท
2.กรุณาแต่งกายสุภาพ (งดกางเกงขาสั้น)
3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 739 5900