Prosoft myAccount

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs ง่ายต่อการใช้งานและการบริหารองค์กร
การอบรมคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount เพื่อให้ทุกท่านสามารถบันทึกเอกสารทางธุรกิจ เช่น การซื้อขาย จัดการลูกหนี้ จัดการเจ้าหนี้ รายรับรายจ่าย บริหารสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งออกรายงานต่างๆ เพื่อทำบัญชีได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียน วันที่อบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
ยังไม่กำหนดตารางการอบรม

แผนที่การเดินทาง