รายละเอียดหลักสูตร myAccount Accounting Software Solution (Chiang Mai)

เป็นโปรแกรมบริหารจัดการงานด้านบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถรองรับงานที่หลากหลายของฝ่ายบัญชี รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้า เมื่อบันทึกรายการขายสินค้า ระบบจะทำการเก็บข้อมูลการขายเข้าสู่ระบบ และส่งผลให้ลดยอดสต็อก, บันทึกรับรู้รายได้จากการขายและตั้งลูกหนี้, เพิ่มรายการในการ์ดลูกหนี้ (กรณีขายเชื่อ), บันทึกรายงานภาษีขาย ให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีจากโปรแกรมได้ มีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ, วันนัดรับชำระ เพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล และเมื่อบันทึกรายการซื้อสินค้า จะส่งผลให้เพิ่มยอดสต็อก,บันทึกรับรู้การซื้อและตั้งเจ้าหนี้,เพิ่มรายการในการ์ดเจ้าหนี้ (กรณีซื้อเชื่อ),บันทึกรายงานภาษีซื้อ ให้อัตโนมัติสามารถสั่งพิมพ์เช็คและฟอร์มต่างๆจากระบบได้ พร้อมมีปฏิทินกำหนดวันจ่ายเงินรองรับอีก ในเรื่องการคำนวณต้นทุนโปรแกรมสามารถเลือกใช้ ได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น FIFO , Average และระบบ Inventory Control สามารถตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมด ทำให้เกิดความรัดกุมในการบริหารงานคงคลังมากขึ้น ตลอดจนสามารถทำรายงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระบบ มีข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ เช่น รายงานเกี่ยวกับด้านการซื้อ-ขาย, รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า, รายงานยอดสินค้าคงเหลือ, รายงานเกี่ยวกับการรับ-จ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงบการเงินจากระบบได้ สามารถทำงานต่างสาขา รองรับงานแบบเรียลไทม์ และการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานในเมนูต่างๆ โดยกำหนดสิทธิ์ได้ถึงระดับฟังก์ชั่น เช่น สามารถดูข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถลบหรือปริ้นข้อมูลได้ เป็นต้น เก็บประวัติการ Login, การลบเอกสาร, การเพิ่ม, การแก้ไข และการปริ้นเอกสาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

ตารางการอบรม

...::: Course Reserve Online : หลักสูตร :::...
ตารางอบรมโปรแกรม myAccount
Day - Time 09.00 - 10.30 10.45 - 12.00   13.00 - 14.30 14.45 - 16.00
1. Overview Program
Enterprise Manager
General Setup
Enterprise Manager
AR Setup, AP Setup
Enterprise Manager
GL Setup, CQ Setup
Enterprise Manager
IC Setup
2. Enterprise Manager
Tax Setup
Enterprise Manager
SO Setup
Purchase Order Account Payable
3. Sale Order Account Receivable Petty cash, Advance system
Cheque and Bank
General Ledger
4. Value Added Tax Inventory control Set form Backup & User & Password

ตารางวันอบรม

ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
ยังไม่กำหนดตารางการอบรม