รายละเอียดหลักสูตร myAccount Accounting Software Solution

เป็นโปรแกรมบริหารจัดการงานด้านบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถรองรับงานที่หลากหลายของฝ่ายบัญชี รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้า เมื่อบันทึกรายการขายสินค้า ระบบจะทำการเก็บข้อมูลการขายเข้าสู่ระบบ และส่งผลให้ลดยอดสต็อก, บันทึกรับรู้รายได้จากการขายและตั้งลูกหนี้, เพิ่มรายการในการ์ดลูกหนี้ (กรณีขายเชื่อ), บันทึกรายงานภาษีขาย ให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีจากโปรแกรมได้ มีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ, วันนัดรับชำระ เพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล และเมื่อบันทึกรายการซื้อสินค้า จะส่งผลให้เพิ่มยอดสต็อก,บันทึกรับรู้การซื้อและตั้งเจ้าหนี้,เพิ่มรายการในการ์ดเจ้าหนี้ (กรณีซื้อเชื่อ),บันทึกรายงานภาษีซื้อ ให้อัตโนมัติสามารถสั่งพิมพ์เช็คและฟอร์มต่างๆจากระบบได้ พร้อมมีปฏิทินกำหนดวันจ่ายเงินรองรับอีก ในเรื่องการคำนวณต้นทุนโปรแกรมสามารถเลือกใช้ ได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น FIFO , Average และระบบ Inventory Control สามารถตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมด ทำให้เกิดความรัดกุมในการบริหารงานคงคลังมากขึ้น ตลอดจนสามารถทำรายงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระบบ มีข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ เช่น รายงานเกี่ยวกับด้านการซื้อ-ขาย, รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า, รายงานยอดสินค้าคงเหลือ, รายงานเกี่ยวกับการรับ-จ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงบการเงินจากระบบได้ สามารถทำงานต่างสาขา รองรับงานแบบเรียลไทม์ และการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานในเมนูต่างๆ โดยกำหนดสิทธิ์ได้ถึงระดับฟังก์ชั่น เช่น สามารถดูข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถลบหรือปริ้นข้อมูลได้ เป็นต้น เก็บประวัติการ Login, การลบเอกสาร, การเพิ่ม, การแก้ไข และการปริ้นเอกสาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

ตารางการอบรม

...::: Course Reserve Online : หลักสูตร :::...
ตารางอบรมโปรแกรม myAccount
Day - Time 09.00 - 10.30 10.45 - 12.00   13.00 - 14.30 14.45 - 16.00
1. Overview Program
& Enterprise Manager
Enterprise Manager Enterprise Manager Enterprise Manager
2. Purchase Order Account Payable Sale Order & Account Receivable Petty cash & Advance system
3. Cheque and Bank
& General Ledger
Set form Inventory control  & Value Added Tax  Backup & User & Password

ตารางวันอบรม

ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
01-04/เม.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 18
06-09/พ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 22
03-06/มิ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 23
01-04/ก.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
05-08/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
02-05/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
07-10/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
04-07/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
16-19/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
หมายเหตุ :
1.เนื่องจากทางบริษัทไม่สะดวก ในเรื่องของสถานที่จอดรถ จึงขอแนะนำการเดินทางมาอบรมโดยรถประจำทาง สายรถประจำทางที่ผ่านได้แก่ สาย 22,60, 71,93, 95,126, 137,168, 501, 512, 520,550,171,92, 207,95,109,113,58,99 กรณีลูกค้าไม่สะดวกโดยสารรถประจำทาง ให้จอดรถที่เดอะมอลล์รามคำแหง หรือเดอะมอลล์บางกะปิ แล้วต่อรถโดยสารประจำทางมายังบริษัท
2.กรุณาแต่งกายสุภาพ (งดกางเกงขาสั้น)
3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 739 5900