ตารางการอบรม

WINSpeed-Cor Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
17-19/ก.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 0
29-31/ต.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 7
19-21/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 10
17-19/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 12

WINSpeed-Small Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
17-19/ก.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 5
29-31/ต.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9
19-21/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 7
17-19/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9

myAccount Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
03-05/ก.ย/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 17
01-03/ต.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
05-07/พ.ย/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
10-12/ธ.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 20

myAccount Accounting Software Solution (Chiang Mai)
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
27-28/ส.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
ธมลวรรณ งามพิง Chiang Mai Training Room 15 15
24-25/ก.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
ธมลวรรณ งามพิง Chiang Mai Training Room 15 15
29-30/ต.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
ธมลวรรณ งามพิง Chiang Mai Training Room 15 15
19-20/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
ธมลวรรณ งามพิง Chiang Mai Training Room 15 15
17-18/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
ธมลวรรณ งามพิง Chiang Mai Training Room 15 15

Human Resource Management Intelligence
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
10-14/ก.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 20
8-12/ต.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
5-9/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 24
10-14/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25

Prosoft CRM
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
5-7/ก.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
ณัฐดนัย เอื้อการุณวงศ์ Training Room 1 25 24
14-16/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
ณัฐดนัย เอื้อการุณวงศ์ Training Room 1 25 25

Financial Management
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
06/ก.ย/2561
9.00 - 16.00 น.
สุภรัตน์ คงสุวรรณ์ Training Room 2 25 24
11/ต.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
08/พ.ย/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
06/ธ.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25