ตารางการอบรม

WINSpeed-Cor Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
29-31/ต.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 0
19-21/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 0
17-19/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 0
21-24/ม.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
25-28/ก.พ./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
18-21/มี.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
22-25/เม.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
27-30/พ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
17-20/มิ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
22-25/ก.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
19-22/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
23-26/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
28-31/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
25-28/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
23-26/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15

WINSpeed-Small Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
29-31/ต.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 0
19-21/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 5
17-19/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9
21-24/ม.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
25-28/ก.พ./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
18-21/มี.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
22-25/เม.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
27-30/พ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
17-20/มิ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
22-25/ก.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
19-22/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
23-26/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
28-31/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
25-28/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
23-26/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10

myAccount Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
05-07/พ.ย/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 19
10-12/ธ.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 19
07-09/ม.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 24
04-06/ก.พ./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
04-06/มี.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
01-03/เม.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
06-08/พ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
03-05/มิ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
01-03/ก.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
05-07/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
02-04/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
07-09/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
04-06/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
02-04/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25

myAccount Accounting Software Solution (Chiang Mai)
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
29-30/ต.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
ธมลวรรณ งามพิง Chiang Mai Training Room 15 14
19-20/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
ธมลวรรณ งามพิง Chiang Mai Training Room 15 15
17-18/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
ธมลวรรณ งามพิง Chiang Mai Training Room 15 15

Human Resource Management Intelligence
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
5-9/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 15
10-14/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 23

Prosoft CRM
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
14-16/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
ณัฐดนัย เอื้อการุณวงศ์ Training Room 1 25 23

Financial Management
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
08/พ.ย/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
06/ธ.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
10/ม.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
07/ก.พ/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
07/มี.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
04/เม.ย/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
09/พ.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
06/มิ.ย/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
04/ก.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
08/ส.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
05/ก.ย/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
10/ต.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
07/พ.ย/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
12/ธ.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25

Fixed Asset
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
10/ม.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
07/ก.พ/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
07/มี.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
04/เม.ย/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
09/พ.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
06/มิ.ย/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
04/ก.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
08/ส.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
05/ก.ย/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
10/ต.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
07/พ.ย/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
12/ธ.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25