ตารางการอบรม

WINSpeed-Cor Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
20-23/เม.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 7
18-21/พ.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10
22-25/มิ.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10
20-23/ก.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10
17-20/ส.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10
21-24/ก.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10
19-22/ต.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10
16-19/พ.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10
21-24/ธ.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10

WINSpeed-Small Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
20-23/เม.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10
18-21/พ.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10
22-25/มิ.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10
20-23/ก.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10
17-20/ส.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10
21-24/ก.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10
19-22/ต.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10
16-19/พ.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10
21-24/ธ.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 10 10

myAccount Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
06-09/เม.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 15
11-14/พ.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 19
08-11/มิ.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
13-16/ก.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
03-06/ส.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
07-10/ก.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
05-08/ต.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
02-05/พ.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
14-17/ธ.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20

Human Resource Management Intelligence
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
13-17/เม.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
รุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 2 25 23
25-29/พ.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
รุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 2 25 25
8-12/มิ.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
รุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 2 25 25
6-10/ก.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
รุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 2 25 25
3-7/ส.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
รุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 2 25 25
7-11/ก.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
รุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 2 25 25
5-9/ต.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
รุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 2 25 25
9-13/พ.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
รุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 2 25 25
7-11/ธ.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
รุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 2 25 25

Prosoft CRM
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
13-15/ก.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 25 25
14-16/ก.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 25 25
16-18/พ.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 25 25

Financial Management
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
10/เม.ย/2563
9.00 - 12.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
15/พ.ค/2563
9.00 - 12.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
12/มิ.ย/2563
9.00 - 12.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
17/ก.ค/2563
9.00 - 12.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
07/ส.ค/2563
9.00 - 12.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
11/ก.ย/2563
9.00 - 12.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
09/ต.ต/2020
9.00 - 12.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
06/พ.ย/2563
9.00 - 12.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
18/ธ.ค/2563
9.00 - 12.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20

Fixed Asset
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
10/เม.ย/2563
13.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
15/พ.ค/2563
13.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
12/มิ.ย/2563
13.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
17/ก.ค/2563
13.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
07/ส.ค/2563
13.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
11/ก.ย/2563
13.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
09/ต.ค/2563
13.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
06/พ.ย/2563
13.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20
18/ธ.ค/2563
13.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 20 20