ตารางการอบรม

WINSpeed-Cor Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
17-19/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 0
21-24/ม.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 0
25-28/ก.พ./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 8
18-21/มี.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
22-25/เม.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
27-30/พ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
17-20/มิ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
22-25/ก.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
19-22/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
23-26/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
28-31/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
25-28/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
23-26/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15

WINSpeed-Small Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
17-19/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 3
21-24/ม.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 6
25-28/ก.พ./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
18-21/มี.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
22-25/เม.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
27-30/พ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
17-20/มิ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
22-25/ก.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
19-22/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
23-26/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
28-31/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
25-28/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
23-26/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10

myAccount Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
07-10/ม.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 21
04-07/ก.พ./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
04-07/มี.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
01-04/เม.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
06-09/พ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
03-06/มิ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
01-04/ก.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
05-08/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
02-05/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
07-10/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
04-07/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
16-19/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25

myAccount Accounting Software Solution (Chiang Mai)
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
17-18/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
ธมลวรรณ งามพิง Chiang Mai Training Room 15 15

Human Resource Management Intelligence
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
7-11/ม.ค/2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 21
11-15/ก.พ./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 24
4-8/มี.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
22-26/เม.ษ./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
6-10/พ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 24
3-7/มิ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
8-12/ก.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
5-9/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
9-13/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
7-11/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
4-8/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
16-20/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25

Prosoft CRM
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
6-8/ก.พ./2562
9.00 - 16.00 น.
ณัฐดนัย เอื้อการุณวงศ์ Training Room 1 25 25
10-12/เม.ษ./2562
9.00 - 16.00 น.
ณัฐดนัย เอื้อการุณวงศ์ Training Room 1 25 25
12-14/มิ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
ณัฐดนัย เอื้อการุณวงศ์ Training Room 1 25 25
14-16/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
ณัฐดนัย เอื้อการุณวงศ์ Training Room 1 25 25
16-18/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
ณัฐดนัย เอื้อการุณวงศ์ Training Room 1 25 25
11-13/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
ณัฐดนัย เอื้อการุณวงศ์ Training Room 1 25 25

Financial Management
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
11/ม.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
08/ก.พ/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
08/มี.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
05/เม.ย/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
10/พ.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
07/มิ.ย/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
05/ก.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
09/ส.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
06/ก.ย/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
11/ต.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
08/พ.ย/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
12/ธ.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25

Fixed Asset
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
11/ม.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
11/ต.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
08/ก.พ/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
08/มี.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
05/เม.ย/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
10/พ.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
07/มิ.ย/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
05/ก.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
09/ส.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
06/ก.ย/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
11/ต.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
Ampinee Dantrakul Training Room 2 25 25
08/พ.ย/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
12/ธ.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25