ตารางการอบรม

myAccount Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
07-09/พ.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 16
04-06/มิ.ย/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
02-04/ก.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 23
06-08/ส.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
03-05/ก.ย/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
01-03/ต.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
05-07/พ.ย/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
10-12/ธ.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25

WINSpeed-Cor Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
21-23/พ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 6
18-20/มิ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 12
23-25/ก.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
20-22/ส.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
17-19/ก.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
29-31/ต.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
19-21/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
17-19/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15

WINSpeed-Small Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
21-23/พ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 1
18-20/มิ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9
23-25/ก.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9
20-22/ส.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9
17-19/ก.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9
29-31/ต.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9
19-21/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9
17-19/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9

Financial Management
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
17/พ.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 23
07/มิ.ย/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
12/ก.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
09/ส.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
06/ก.ย/2561
9.00 - 16.00 น.
สุภรัตน์ คงสุวรรณ์ Training Room 2 25 25
11/ต.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
08/พ.ย/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
06/ธ.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25

Human Resource Management Intelligence
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
23-27/เม.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 11
7-11/พ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 23
4-8/มิ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 23
9-13/ก.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
6-10/ส.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
10-14/ก.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
8-12/ต.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
5-9/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
10-14/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25

Prosoft CRM
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
2-4/พ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
ณัฐดนัย เอื้อการุณวงศ์ Training Room 1 25 24
4-6/ก.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
ณัฐดนัย เอื้อการุณวงศ์ Training Room 1 25 25
5-7/ก.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
ณัฐดนัย เอื้อการุณวงศ์ Training Room 1 25 25
14-16/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
ณัฐดนัย เอื้อการุณวงศ์ Training Room 1 25 25