ตารางการอบรม

WINSpeed-Cor Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
23-25/ก.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 8
20-22/ส.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 14
17-19/ก.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
29-31/ต.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
19-21/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15
17-19/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 15 15

WINSpeed-Small Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
23-25/ก.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 7
20-22/ส.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9
17-19/ก.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9
29-31/ต.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9
19-21/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9
17-19/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9

myAccount Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
02-04/ก.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 17
06-08/ส.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
03-05/ก.ย/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
01-03/ต.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
05-07/พ.ย/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
10-12/ธ.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25

myAccount Accounting Software Solution (Chiang Mai)
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
10-11/ก.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
ธมลวรรณ งามพิง Chiang Mai Training Room 8 8

Human Resource Management Intelligence
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
9-13/ก.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 13
6-10/ส.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
10-14/ก.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
8-12/ต.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
5-9/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
10-14/ธ.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25

Prosoft CRM
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
4-6/ก.ค./2561
9.00 - 16.00 น.
ณัฐดนัย เอื้อการุณวงศ์ Training Room 1 25 18
5-7/ก.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
ณัฐดนัย เอื้อการุณวงศ์ Training Room 1 25 25
14-16/พ.ย./2561
9.00 - 16.00 น.
ณัฐดนัย เอื้อการุณวงศ์ Training Room 1 25 25

Financial Management
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
12/ก.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 22
09/ส.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
06/ก.ย/2561
9.00 - 16.00 น.
สุภรัตน์ คงสุวรรณ์ Training Room 2 25 25
11/ต.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
08/พ.ย/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
06/ธ.ค/2561
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25