ตารางการอบรม

WINSpeed-Cor Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
23-26/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 12 1
28-31/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 12 6
18-21/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 12 11
23-26/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 12 11

WINSpeed-Small Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
23-26/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 0
28-31/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
18-21/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 7
23-26/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 9

myAccount Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
07-10/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 22 12
04-07/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 22 17
16-19/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 22 21

Human Resource Management Intelligence
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
7-11/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 11
4-8/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 23
9-13/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 23

Financial Management
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
20/ก.ย/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 21
11/ต.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
08/พ.ย/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
12/ธ.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25

Fixed Asset
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
20/ก.ย/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 23
11/ต.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
08/พ.ย/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
12/ธ.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25