ตารางการอบรม

WINSpeed-Cor Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
20-23/มิ.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 6
18-21/ก.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 8
22-25/ส.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 8
19-22/ก.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 8
17-20/ต.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 8
21-24/พ.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 8
19-22/ธ.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 8

WINSpeed-Small Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
20-23/มิ.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 6
18-21/ก.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 6
22-25/ส.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 7
19-22/ก.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 7
17-20/ต.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 8
21-24/พ.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 8
19-22/ธ.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 8

myAccount Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
13-16/มิ.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 16 16
01-04/ส.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 16 16
03-06/ต.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 16 16
12-15/ธ.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 16 16

Human Resource Management Intelligence
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
4-8/ก.ค./2565
9.00 - 16.00 น.
รัชชากร ดีพันธ์ Training Room 2 25 21
5-9/ก.ย./2565
9.00 - 16.00 น.
รัชชากร ดีพันธ์ Training Room 2 25 25
7-11/พ.ย./2565
9.00 - 16.00 น.
รัชชากร ดีพันธ์ Training Room 2 25 25

Financial Management
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
10/มิ.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 7
5/ส.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 8
7/ต.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 8
16/ธ.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 8

Fixed Asset
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
10/มิ.ย/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 7
5/ส.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 8
7/ต.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 8
16/ธ.ค/2565
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 8 8