ตารางการอบรม

WINSpeed-Cor Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
22-25/ก.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 12 0
19-22/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 12 5
23-26/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 12 12
28-31/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 12 12
18-21/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 12 12
23-26/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 12 12

WINSpeed-Small Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
22-25/ก.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 4
19-22/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 6
23-26/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
28-31/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
18-21/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10
23-26/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 10 10

myAccount Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
05-08/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 22 15
02-05/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 22 22
07-10/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 22 20
04-07/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 22 22
16-19/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 22 22

Human Resource Management Intelligence
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
5-9/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 16
9-13/ก.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 23
7-11/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
4-8/พ.ย./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25
9-13/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
นายรุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 1 25 25

Prosoft CRM
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
14-16/ส.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สุภรัตน์ คงสุวรรณ์ Training Room 1 25 18
16-18/ต.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สุภรัตน์ คงสุวรรณ์ Training Room 1 25 24
11-13/ธ.ค./2562
9.00 - 16.00 น.
สุภรัตน์ คงสุวรรณ์ Training Room 1 25 25

Financial Management
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
09/ส.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 23
20/ก.ย/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
11/ต.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
08/พ.ย/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
12/ธ.ค/2562
9.00 - 12.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25

Fixed Asset
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
09/ส.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 22
20/ก.ย/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
11/ต.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
08/พ.ย/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25
12/ธ.ค/2562
13.00 - 16.00 น.
สัมฤทธิ์ รักจันทร์ Training Room 2 25 25