ตารางการอบรม

WINSpeed-Cor Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
20-23/ก.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 0
17-20/ส.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6
21-24/ก.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6
19-22/ต.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6
16-19/พ.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6
21-24/ธ.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6

WINSpeed-Small Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
20-23/ก.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 3
17-20/ส.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6
21-24/ก.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6
19-22/ต.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6
16-19/พ.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6
21-24/ธ.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6

myAccount Accounting Software Solution
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
03-06/ส.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 12 12
07-10/ก.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 12 12
05-08/ต.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 12 12
02-05/พ.ย/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 12 12
14-17/ธ.ค/2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 12 12

Human Resource Management Intelligence
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
3-7/ส.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
รุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 2 12 6
7-11/ก.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
รุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 2 12 12
5-9/ต.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
รุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 2 12 12
9-13/พ.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
รุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 2 12 12
7-11/ธ.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
รุฬห์ เดชาพิทักษ์ Training Room 2 12 12

Prosoft CRM
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
14-16/ก.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 25 25
16-18/พ.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 2 25 25

Financial Management
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
17/ก.ค/2563
9.00 - 12.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 2
07/ส.ค/2563
9.00 - 12.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6
11/ก.ย/2563
9.00 - 12.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6
09/ต.ต/2020
9.00 - 12.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6
06/พ.ย/2563
9.00 - 12.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6
18/ธ.ค/2563
9.00 - 12.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6

Fixed Asset
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
17/ก.ค/2563
13.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 4
07/ส.ค/2563
13.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6
11/ก.ย/2563
13.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6
09/ต.ค/2563
13.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6
06/พ.ย/2563
13.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6
18/ธ.ค/2563
13.00 - 16.00 น.
คุณสัมฤทธิ์ วงษ์คำแก้ว Training Room 1 6 6